• Erik Flink är engagerad inom området genus och jämställdhet. Dels i sin tjänst inom räddningstjänsten och dels som föreläsare i det egna företaget. Foto: Lena Dahlberg
  • Erik Flink säger att det finns mycket kvar att jobba med inom jämställdhet, på många olika områden, för att alla ska känna sig inkluderade.

”Jämställdhet och mångfald berikar”

Erik Flink föreläser inom genusfrågor

Hur ser ni på kvinnor och män på er arbetsplats? Ungdomar – äldre? Har alla samma möjligheter och bemöts alla likvärdigt? Eller sätter ni prefixet muslimsk, homosexuell eller rullstolsburen framför personen ifråga? Erik Flink brottas dagligen med den här typen av funderingar, både på jobbet och i de föreläsningar han gör i det egna företaget.

Erik Flink jobbar själv i en riktig machobransch, han är nämligen brandman och räddningsdykare sedan åtta år tillbaka.

– När jag började inom räddningstjänsten insåg jag inte först att även jag var en del av problemet när det gällde hur både vi själva och allmänheten ser på vår yrkesgrupp.

– Men även hos oss är det viktigt med mångfald. Räddningstjänsten finns ju till för tredje person, det vill säga en mångfald av människor, och om vi bara representerar den vithudade, heterosexuella mansbilden så kan vi helt enkelt inte bemöta alla på bästa sätt.

Ger ökad lönsamhet

Sedan flera år tillbaka jobbar Erik Flink aktivt med jämställdhet inom räddningstjänsten. Intresset och nyfikenheten för genusfrågor växte dock och gjorde att han även startade eget företag, Gender Performance, där han utbildar och föreläser inom området genus.

– Det handlar inte enbart om att arbetsplatser mår bra av att alla är inkluderade. Det handlar faktiskt även om ett företags lönsamhet.

– Ju bättre ett företag kan anpassa sig efter kunderna, desto mer ökar lönsamheten.

Aktiva insatser behövs

– Det finns kanske de som tror att vi, år 2013, inte behöver jobba med det här området. Att vi inte är snäva och begränsande längre. Men min erfarenhet är att de flesta av oss bär på fördomar och att många arbetsplatser och företag måste jobba aktivt med mångfald för att frigöra kreativitet och arbetsmetoder där människor bemöts bortom fördomar och begräsningar.

– Om jag kan få folk att tänka till, utan att skuldbelägga, och skapa förutsättningar för ökad jämställdhet – och ökad lönsamhet, då är mycket vunnet.

 

Citat:

”Genusfrågor är ett stort och komplext område som tyvärr ofta förminskas och föraktas. Fortfarande.”

 

Nationella jämställdhetsmål

Det nationella målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Under det övergripande målet finns fyra delmål:

En jämn fördelning av makt och inflytande i samhället. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och att forma villkoren för beslutsfattande. Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ekonomisk självständighet livet ut. En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjlighet att ge och få omsorg på lika villkor. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

Källa: regeringen.se